Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy

Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy 742 480 ATHENA

Skierowanie przez bank do kredytobiorcy pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z pouczeniem o możliwości restrukturyzacji kredytu i równocześnie wypowiadającego kredyt nie może być uznane za skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu

Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1678/18 oddalił powództwo banku skierowane przeciwko kredytobiorcy o zapłatę całości zadłużenia z tytułu wypowiedzianej umowy kredytu. Po analizie stanu faktycznego sąd ten uznał, że bank po popadnięciu przez kredytobiorcę w zwłokę wystosował do niego wezwanie do zapłaty, w którym w pouczeniu wskazał, że możliwe jest wszczęcie postępowania restrukturacyjnego. Następnie bank dokonał wypowiedzenia umowy kredytu, wezwał kredytobiorcę do spłaty całości zadłużenia a po bezskutecznym upływie tego terminu skierował do sądu pozew do zapłaty.

Sąd po analizie akt sprawy doszedł do przekonania, że dokonane przez bank wypowiedzenie umowy kredytu jest nieskuteczne. W pierwszej kolejności bank powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie do zapłaty wyznaczając minimum 14 dni roboczych na dokonanie spłaty zadłużenia. Dopiero po upływie tego terminu bank może złożyć wobec kredytobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej. W przypadku gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna, a zatem w szczególności nie prowadzi ona do wymagalności wierzytelności banku o spłatę tej części kredytu lub pożyczki, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu.

Wyrok – Sygn. akt I C 1678/18