Czy Twój wpis do CEIDG może trafić do kosza?

Czy Twój wpis do CEIDG może trafić do kosza? 683 1024 ATHENA

Na podstawie komunikatu z dnia 16 maja 2018 r. zamieszczonego na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* przypominamy o konieczności sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia numeru PESEL we wpisie przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 r. i jego wpis został  przeniesiony do CEIDG  z gminnej ewidencji. Niedopatrzenie tego obowiązku do dnia 19 maja 2018 r. grozi wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru CEIDG.

Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.