Nieważność wypowiedzenia umowy kredytu

Nieważność wypowiedzenia umowy kredytu 678 480 ATHENA

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank dokonane bez uprzedniego zaproponowania restrukturyzacji kredytu jest nieważne. Wypowiedzenie umowy kredytowej nie może zostać dokonane z zastrzeżeniem warunku.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt I C 238/18 wydanym w sprawie z powództwa Alior Bank SA przeciwko (….) uznał, że wypowiedzenie umowy pożyczki przez Bank jest nieskuteczne, oddalił w całości powództwo banku i zasądził od banku na rzecz pożyczkobiorcy koszty procesu.

Sąd przeanalizował dokonane przez bank czynności, podjęte po tym kiedy pożyczkobiorca zaczął opóźniać się ze spłatą rat, a następnie zaprzestał spłacać pożyczkę.  Okazało się, że czynności te były obarczone błędami i to takimi błędami, które spowodowały nieważność dokonanego wypowiedzenia. Główną przyczyną oddalenia powództwa było uznanie przez sąd, iż strona powodowa przed wypowiedzeniem umowy nie skierowała do pozwanej żadnego pisma spełniającego wymogi zawartych w dyspozycji art. 75c ustawy – Prawo Bankowe. Sąd podkreślił w uzasadnieniu wyroku, iż czynność wypowiedzenia umowy pożyczki z powodu opóźnienia ze spłatą, która nie została poprzedzona takimi wezwaniami i informacją o możliwości wnioskowania o restrukturyzację kredytu jest dotknięta nieważnością w myśl art. 58 § 1 k.c. – jako sprzeczna z ustawą.

Ponadto bank popełnił kolejny błąd dokonując wypowiedzenia, którego skuteczność uzależnił od spełnienia warunku. Dokonane przez bank wypowiedzenie ma charakter warunkowy, tj. w przypadku spłaty zadłużenia przeterminowanego w okresie wypowiedzenia spowoduje, iż wypowiedzenie stanie się nieskuteczne, a umowa pożyczki. będzie obowiązywać w dalszym ciągu. W ocenie Sadu, opierając się na poglądach doktryny i orzecznictwa, dokonane przez bank wypowiedzenie umowy pożyczki, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawno-kształtującym nie mogło być uczynione z zastrzeżeniem warunku. W związku z tym należy zakwalifikować je jako nieważną czynność prawną (art. 58 § 1 i 3 k.c.).

Analiza oświadczenia woli zawartego w warunkowym wypowiedzeniu umowy nie doprowadziła sądu do jednoznacznego oznaczenia jego sensu, ponieważ pomimo iż można odnaleźć jednoznaczny przekaz pod postacią wezwania do zapłaty oraz wyznaczenia terminu na uregulowanie należności, tak dalsza część pisma jest zastrzeżona warunkiem zawieszającym, z którego wynika, że w przypadku braku zapłaty pismo należało, zgodnie z intencją powoda, traktować jak wypowiedzenie umowy.

Takie oświadczenie, z uwagi na zastrzeżenie warunku zawieszającego, nie może być traktowane jako wypowiedzenie umowy, co prowadzi do wniosku, że strona powodowa nie złożyła pozwanej ważnego wypowiedzenia umowy.

 Wyrok – Sygn. akt I C 238/18