Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii.

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii. 678 480 ATHENA

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii.

Rada Ministrów przygotowała w ostatnim czasie projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwalczaniem skutków pandemii.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie dopłat do kredytów bankowych dla przedsiębiorców. Z tych preferencyjnych kredytów będzie można skorzystać do dnia 31.12.2020 r. Prawo do uzyskania kredytu będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Dopłaty miałyby dotyczyć kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w walucie polskiej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest zaciągnięcie kredytu miało na celu poprawę płynności finansowej w związku ze skutkami pandemii.

Dopłaty dotyczyć mają kredytów zawartych po wejściu w życiu ustawy. Dotyczyć będą również umów zawartych przed jej wejściem w życie, o ile umowy te zostaną dostosowane do wymogów ustawy. Ustawa formułuje katalog wymogów, które spełnić będzie musiał przedsiębiorca w celu ubiegania się o kredyt. Są to: utrata płynności finansowej, wykonywanie działalności na terytorium RP lub zawieszenie tej działalności dopiero po 1.02.2020 r., niezaciągnięte inne kredyty na podstawie ustawy.

Umowy kredytu z dopłatą wedle projektu można będzie zawrzeć do 31.12.2020 r. Kredytów takich udzielą banki, które zawrą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. Podstawą negatywnej decyzji nie może być jednak utrata płynności na skutek pandemii, jeżeli utrata ta w ocenie banku ma charakter przejściowy.

Dopłata w zależności od statusu przedsiębiorcy może obejmować część lub całość odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu.

Źródło zdjęcia: Pixabay